Uitstel indienen UBO-register tot 30/09/2019

In dit register dienen de vennootschappen, verenigingen en stichtingen hun uiteindelijke begunstigden kenbaar te maken.

De uiteindelijke begunstigde zijn alle natuurlijk personen die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen aanhouden binnen de betrokken entiteit, alsook alle andere natuurlijk personen zoals zaakvoerders en bestuurders die op via een andere weg zeggenschap hebben binnen de entiteit.

Bij het niet indienen van het UBO-register zal een administratieve boete worden aangerekend.

Het indienen van de aangifte gebeurt via elektronische weg.